morvaridmehronline.ir

نو گفتار
پوشش مردم هرمزگان و سرنوشت آن....!
آیا فرهنگ بومی در حال نابودی است؟

پوشش مردم هرمزگان و سرنوشت آن....!

در جوامع شهری زنان جوان و دختران از لباس محلی استفاده نمی کنند و زنان سالخورده لباسهای محلی را می پسندند و در جوامع روستایی دختران جوان از لباسهای محلی استفاده نمی کنند. در اینجا این پرسش مطرح می شود آیا استفاده نکردن از لباس محلی نگران‌کننده است و این نشانه تهی شدن مردم یک منطقه از هویت فرهنگی است؟